1.1. Waar hierna van “VERKOPER” wordt gesproken, wordt hieronder verstaan het lid van
bovengenoemde branche-organisatie(s) als aanbieder, verkoper, (onder)aannemer,
uitvoerder of in welke hoedanigheid ook.
Waar hierna van “KOPER” wordt gesproken, wordt hieronder verstaan de aspirantkoper,
aspirant-opdrachtgever en in het algemeen de wederpartij van verkoper.
1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van verkoper, waarbij
verkoper zich verbindt zaken en/of diensten te leveren.
1.3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden, waarvan koper zich bedient, verbinden verkoper
niet, dan indien en voorzover deze door verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn
aanvaard.
1.4. Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden
uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor de Uitleg van Handelstermen,
vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Incoterms)
zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, een en ander
voor zover deze niet strijdig zijn met deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
2.1. Offertes, prijscouranten en overige mededelingen van verkoper binden verkoper niet.
Overeenkomsten met koper komen eerst tot stand na schriftelijke bevestiging door
verkoper daarvan.
2.2. Bij verschil tussen de bestelling van koper en de schriftelijke bevestiging van verkoper
is uitsluitend verkopers bevestiging verbindend.
2.3. Indien mondeling (waaronder telefonisch) bij één van de medewerkers van verkoper
besteld is, geldt de bestelling eerst dan als door verkoper aanvaard en de overeenkomst
als tot stand gekomen, indien verkoper koper niet binnen een na te melden ter-
mijn heeft doen weten de bestelling niet, of niet zoals gedaan, te aanvaarden:
a. bij levering uit voorraad: binnen tien werkdagen na de bestelling;
b. bij levering niet vallende onder a. binnen vier weken na de bestelling.
2.4. Verkoper is bevoegd, indien naar zijn redelijk oordeel de financiële toestand van
koper daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen en
in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te
schorten. Indien deze vooruitbetaling uitblijft of deze zekerheid niet naar verkopers
redelijk verlangen wordt verschaft, is verkoper gerechtigd de overeenkomst door een
enkele schriftelijke verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd
verkopers recht op schadevergoeding, indien daartoe termen zijn, en zonder
dat koper enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.
2.5. Indien tengevolge van een toestand van overmacht nakoming van de leveringsverplichting
van verkoper redelijkerwijs niet van verkoper kan worden verlangd, is deze
gerechtigd de levering op te schorten. Mochten deze omstandigheden langer dan
twee maanden duren, dan zullen beide partijen gerechtigd zijn om de overeenkomst
met betrekking tot de door overmacht getroffen zaken door een enkele schriftelijke
verklaring voor de toekomst te ontbinden.
Onder overmacht zal onder meer steeds zijn begrepen:
a. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke
wijze ontstaan;
b. vertraagde of te late levering door de leveranciers van verkoper of een van dezen;
c. vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van elke aard, waardoor het ver-
voer naar het bedrijf van verkoper of van verkopers bedrijf naar koper wordt
bemoeilijkt of belemmerd.
d. import- en exportbeperkingen van welke aard dan ook.
2.6. Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden alleen
indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.7. De zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties
voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.8. Voor fouten in afbeeldingen, maten, gewichten, kwaliteiten en/of prijs(couranten) is
verkoper niet aansprakelijk.
3.1. De overeengekomen levertijden zijn steeds benaderd.
3.2. Onverminderd het bepaalde onder art. 2 sub 5 en ook buiten het geval van over-
macht, geeft overschrijding van de benaderde levertijd koper geen recht op ontbinding
van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij koper opzet of grove schuld
van verkoper bewijst.
4.1. Koper dient het geleverde dadelijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen
van het overeengekomene. Eventuele reclames moeten schriftelijk bij verkoper
worden ingediend binnen tien werkdagen na leveringsdatum.
Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk
en onvoorwaardelijk door koper aanvaard.
Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige
reclamemelding aanhangig te zijn gemaakt.
4.2. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door verkoper te leveren zaken moeten uitdrukkelijk
zijn overeengekomen.
4.3. De garantieverplichting van verkoper strekt zich nimmer verder uit dan tot de uitdrukkelijk
gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen.
4.4. Indien de reclame van koper met inachtneming van het hierboven bepaalde, gegrond
is, heeft koper de keuze tussen herleving of - voor zover verkoper daarin ondanks deugdelijke
schriftelijke ingebrekestelling van de koper toerekenbaar tekortschiet - gehele
c.q. gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. De koper dient de gebrekkige
zaken ter beschikking van verkoper te houden.
4.5. De eventuele garantie van verkoper geldt niet, indien:
a. en zolang de koper jegens verkoper in verzuim is;
b. de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of
ondeskundig zijn behandeld;
c. de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor
kwaliteitsverlies is opgetreden;
d. verkoper niet binnen tien werkdagen na ontdekking van een gebrek in de gelegenheid
is gesteld dit te onderzoeken;
e. een jaar na de levering is verstreken.
4.6. Verkoper garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor
in te staan dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor koper het wenst te
bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. Monsters worden slechts bij wijze
van aanduiding verstrekt.
4.7. Indien deze overeenkomst zaken betreft die verkoper van derden betrekt of betrokken
heeft, is verkopers verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid beperkt tot datgene
waarvoor verkopers leverancier jegens verkoper verantwoordelijk en/of aansprakelijk
is. Deze bepaling vindt alleen toepassing voorzover die toepassing voor koper gunstiger
is dan toepassing van het onder 4.4. en 4.6. bepaalde.
4.8. Behoudens wat betreft de in dit artikel bedoelde eventuele garantieverplichting, is
resp. zijn verkoper, noch medewerker(s) van verkoper, noch door verkoper ingeschakelde
derden, ooit, uit welke hoofde dan ook, aansprakelijk voor enige schade aan de
koper of enige derde met betrekking tot enige leveringsverplichting, het afleveren van
zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige eventuele
werkzaamheden of adviezen.
5.1. Indien de zaken, ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer, ter afname voor
koper gereed staan en verkoper zulks aan koper heeft medegedeeld, is koper tot afname
terstond verplicht. Niet nakoming van deze verplichting geet verkoper het recht de
zaken voor rekening en risico van koper op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden
en aan koper te factureren zonder dat daarna betaling kan worden geweigerd
wegens nog niet plaats gehad hebbende afname.
5.2. De koper is, zodra het vervoermiddel bij hem is aangekomen, tot de snelst mogelijke
lossing verplicht. Bij niet nakoming van deze verplichting is het onder 5.1. bepaalde
van overeenkomstige toepassing.
5.3. Het vervoermiddel is ter keuze van verkoper, zonder dat de gemaakte keuze afbraak
doet aan het bepaalde onder art. 2 sub 5.
5.4. Door verkoper te leveren zaken reizen voor rekening en voor risico van koper, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.1. Elke betaling moet geschieden binnen dertig dagen na levering, netto kontant en zonder
dat koper recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of verrekening.
Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen.
6.2. Koper wordt geacht in gebreke te zijn met de betaling zonder dat sommatie of ingebre-
kestelling vereist zal zijn, na het verstrijken van de sub. 1 bedoelde termijn indien geen
volledige betaling in die termijn heeft plaatsgevonden, dan wel indien (buiten)gerechtelijke
surséance van betaling of faillissement is aangevraagd c.q. is uitgesproken.
6.3. In het geval bedoeld in het voorgaande lid, is koper aan verkoper tot de dag der voldoening
rente verschuldigd over hetgeen onbetaald is gebleven, naar een rentevoet van 2 %
boven het promesse-disconto van de Nederlandsche Bank aangevuld met de geldende
extra opslag van de banken op debetrente.
Indien verkoper in verband met niet-tijdige betaling (buiten)gerechtelijke maatregelen
dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper,
onverminderd het recht op schadevergoeding.
6.4. Verkoper is gerechtigd om - ongeacht afwijkende voorschriften of betalingen - alle betalingen
in een door verkoper te kiezen volgorde te doen strekken in mindering op hetgeen
koper uit hoofde van leveringen, rente en/of kosten aan verkoper verschuldigd is.
7.1. Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van verkoper tot aan het moment
waarop koper aan alle verplichtingen - voortvloeiende uit of samenhangend met overeenkomsten
waarbij verkoper zich tot levering heeft verplicht - voldaan heeft. Tot dat
tijdstip is koper gehouden de door verkoper geleverde zaken gescheiden van andere
zaken en duidelijk geïdentificeerd als verkopers eigendom te bewaren.
7.2. Het eigendomsvoorbehoud laat het recht van koper om binnen de normale uitoefening
van zijn bedrijf de zaken aan afnemers te verkopen alsmede zijn recht om de zaken te
verwerken, onverlet, zolang verkoper geen gebruik maakt van zijn recht deze rechten
van koper op te zeggen wegens niet-nakoming door koper van zijn verplichtingen
jegens verkoper.
8.1. Voor alle overeenkomsten van verkoper geldt het Nederlandse recht. Voor zover deze
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan
de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.
8.2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht
worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats
van verkoper is gelegen tenzij de wet bij regels van dwingend recht een
andere rechter bevoegd heeft

Download Verkoopvoorwaarden